Kleinspitz
FI MVA PMV-13 Pienenpolun Piki synt. 26.12.2010