Kleinspitz
C.I.B. & FI & EE & SI MVA SIW-13 Pienenpolun Prince Romeo synt.10.4.2008